• IG HIMMELSSTÜRMER

Solargrafik
4 W
6 °C bei 94% LF
1 km/h aus Ost
Innentemperatur
15.7 °C
16.7 V
19.5 W
5 V
5 W
12 V
3 W
48 V
11 W
12.4 V
Battstrom1
3.4 W
27.6 V
Battstrom2
5.8 W
Daten vom 19.10.2021 um 12:29 Uhr
nach Oben