• IG HIMMELSSTÜRMER

Solargrafik
5 W
3 °C bei 91% LF
5.3 km/h aus SW
Innentemperatur
6.3 °C
18.7 V
80.7 W
5 V
5 W
12 V
4 W
48 V
9 W
14.5 V
Battstrom1
22 W
14.5 V
Battstrom2
32 W
Daten vom 14.4.2021 um 9:36 Uhr
nach Oben