• IG HIMMELSSTÜRMER

Solargrafik
6 W
23 °C bei 71% LF
1 km/h aus NO
Innentemperatur
28.1 °C
17.1 V
36.3 W
5 V
5 W
12 V
3 W
48 V
9 W
12.6 V
Battstrom1
2.6 W
28.3 V
Battstrom2
12.5 W
Daten vom 24.7.2021 um 9:29 Uhr
nach Oben