• IG HIMMELSSTÜRMER

Solargrafik
0 W
7 °C bei 82% LF
16 km/h aus West
Innentemperatur
4.5 °C
0 V
0 W
5 V
5 W
12 V
2 W
48 V
0 W
12 V
Battstrom1
1.7 W
26.5 V
Battstrom2
9.7 W
Daten vom 21.11.2021 um 3:59 Uhr
nach Oben